Геодези, Кадастр, Байрзүйн зураглалын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.